OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na vzdělávací služby, které nabízí JUDr. Petra Adámková, Ph.D., (lektorka) bytem Podbělová 1, 628 00 Brno, IČO 76176088.

Zasláním objednávky (přihlášky) vyjadřuje objednatel (zákazník) souhlas s těmito podmínkami. Obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2013.

 

FIREMNÍ ŠKOLENÍ

 • Firemním školením se rozumí kurz pořádaný pro účastníky z jedné firmy prezenční nebo on line formou.

 • Obsah firemního školení je možné na míru přizpůsobit požadavkům klienta.

 • Maximální (doporučený) počet účastníků je 20, minimální není omezen. V případě požadavku na vyšší počet účastníků si lektorka vyhrazuje právo navýšit cenu za vzdělávací akci o 500,- Kč /osobu.

 • Cena za školení se řídí aktuálním ceníkem dle nabídky služeb. Cena je uvedena v Kč včetně DPH. S ohledem na dodržení standardů a individuální přístup lektorky je nejvyšší možná kapacita 30 osob, není-li dohodnuto jinak.

 • Cena vzdělávací akce se hradí předem na bankovní účet lektorky, není –li dohodnuto jinak.

 • Cena lektorného nezahrnuje tisk materiálu pro účastníky, cestovné, pronájem prostor. Cestovné bude účtováno pouze u akcí mimo Brno.

a

OTEVŘENÉ SEMINÁŘE

 • Otevřeným seminářem se rozumí jednodenní školení pořádané lektorkou pro jednotlivé účastníky z různých firem nebo OSVČ.

 • Přihláška na seminář se stává závaznou po uhrazení celé ceny/účastnického poplatku na bankovní účet lektorky.

 • Cena/ účastnický poplatek za vzdělávací akci /seminář je uvedena přímo na stránce u jednotlivé akce. Cena / účastnický poplatek je uvedena v Kč včetně DPH za jednoho účastníka. Členové ČKAIT jsou zvýhodněni. Aktuální výše zvýhodněné ceny je uvedena u jednotlivých seminářů.

 • Přijetí přihlášky lektorka potvrdí písemně (emailem). Pokud přihlášení účastníci nebudou zařazeni z důvodu naplněné kapacity vzdělávací akce, budou vyrozuměni písemně (emailem) nebo telefonicky a informováni o dalším termínu.

 • Lhůta pro přijímání přihlášek končí 5 pracovních dní před konáním akce. V případě volné kapacity může lektorka akceptovat přihlášku i po této lhůtě.

 • Uzávěrka přihlášek je vždy 5 pracovních dní před konáním akce. K tomuto datu musí být uhrazen i účastnický poplatek, není-li s objednatelem dohodnuto jinak.

 • Účastnický poplatek lze také uhradit ve výjimečných případech na místě při registraci v hotovosti. V takovém případě nemá objednatel nárok na občerstvení, případně tištěné podklady.

 • Objednateli bude na základě připsané platby na bankovní účet lektorky zaslán daňový doklad emailem.

 • Objednatel může zrušit přihlášku pouze písemně (e-mail, dopis) nejpozději 5 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce s nárokem na vrácení účastnického poplatku v plné výši. Při pozdějším zrušení ze strany objednatele se účastnický poplatek nevrací. Zaplacenou částku může objednatel využít k úhradě jiných služeb z nabídky www.pravovestavebnictvi.cz. Objednatel má právo vyslat za sebe i náhradníka.

 • Lektorka si vyhrazuje právo na změnu termínu vzdělávací akce v případě, že dojde k události, která jeho konání znemožní (nemoc lektorky, úraz, nehoda, zásah vyšší moci). V takovém případě bude objednatel včas informován a bude mu nabídnut náhradní termín. V případě, že bude vzdělávací akce zrušena bez uvedení náhradního termínu, má objednatel právo na vrácení účastnického poplatku v plné výši, nebo si může vybrat jinou vzdělávací akci z nabídky lektorky ve stejné hodnotě.

 • Lektorka si vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný seminář, pokud se 5 dní před začátkem semináře závazně nepřihlásí dostatečný počet účastníků. Zaplacený účastnický poplatek bude v tomto případě vrácen v plné výši na účet objednatele, nebo (po dohodě s objednatelem) použit na další termín semináře.

 • Případné vrácení poplatku provede lektorka do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zrušení přihlášky ze strany objednatele, a to převodem na účet objednatele, z něhož byl účastnický poplatek hrazen.

 • Prezence účastníků začíná vždy 30 minut před zahájením vzdělávací akce.
  Čas ukončení vzdělávacích akcí je pouze orientační, odvíjí se od množství dotazů a délky diskuse v závěru vzdělávací akce.
 • Závěrečné prohlášení: Odesláním přihlášky objednatel souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami.