Vzhledem k tomu, že nový občanský zákoník obsahuje celou řadu právních institutů odlišných od současného občanského zákoníku, je třeba najít způsob, jakým budou stávající právní vztahy upraveny poté, co již nynější občanský zákoník nebude platit. Problematiku dopadu NOZ na právní vztahy vzniklé přede snem nabytí účinnosti , tj. před 1.1.2014, řeší  tzv. přechodná ustanovení, která se nacházejí na samém konci nového občan­ského zákoníku, a to v § 3028-3079. V rámci smluvních vztahů je nalezneme v § 3028 NOZ se v zásadě bude aplikovat na práva a povinnosti vzniklé po nabytí jeho účinnosti (§ 3028 odst. 1 NOZ), tedy na smlouvy, jež zakládají nová práva a povinnosti, uzavřené po 1.1. 2014.  POZOR  Smluvní strany si však mohou dohodnout, že od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se i na smlouvy uzavřené podle stávajícího občanského zákoníku použije nový občanský zákoník. Smlouvy uzavřené před nabytím účinnosti NOZ (tedy dle zrušeného obchodního  či občanského zákoníku) se budou po celou dobu svého trvání řídit dosavadními právními předpisy. Jedná se o zásadu:  starý závazek – staré právo. § 3028/3 Není-li dále stanoveno jinak, řídí se právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy Úprava NOZ se použije –          Vztahy vzniklé po 1.1.2014 –          Právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných bez ohledu na okamžik vzniku –          Jiné právní vztahy (smlouvy), pokud si to strany dohodly   DODATKY A REŽIM SMLOUVY V současné době se asi nejaktuálněji jeví otázka řešení dodatků ke smlouvám uzavřeným před 1.1.2014, které budou uzavírány po nabytí účinnosti NOZ. Legislativa bohužel neupravila otázku změny smluv samostatným ustanovením, a tak se ke slovu dostávají různé a mnohdy odlišné názory, které řeší tuto pro praxi potřebnou otázku. Ve svém příspěvku jsem vyšla ze stanoviska Davida Dvořáka (publikovaného v časopise Stavební právo), které se mi jeví jako rozumné a správné. Jaký režim tedy u dodatku správně zvolit?  I.                   DÍLČÍ ZMĚNY PRÁV A POVINNOSTÍ Pokud obsahem dodatkem bude dílčí změna práv a povinností ze smlouvy uzavřené před 1.1.2014, kterou nedochází k rozšíření předmět plnění  (např. úprava doby plnění, snížení ceny nebo zpřísnění určité povinnosti dodavatele ), jde pouze o úpravu určitého jednotlivého závazku v rámci již existující smlouvy  a jejich změnou nemůže dojít ke změně právního režimu celého závazkového vztahu, tedy i po změně smlouvy dodatkem uzavřeným po 1.1.2014 se smlouva bude řídit právním předpisem, podle kterého byla před 1.1.2014 uzavřena. II.                ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Pokud obsahem dodatku bude rozšíření předmětu plnění (zadání dodatečných stavebních prací či služeb – vícepráce) jde opět o změnu již existujícího závazkového vztahu. Pokud dojde ke změně předmětu díla dodatkem ke stávající smlouvě, lze tvrdit, že se závazkový vztah bude i po změně nadále řídit ve smyslu § 3028/3 původním právním režimem, a to i ve vztahu k rozšířené části plnění. Nelze však vyloučit, že...