Písemná či bez formy? 

NOZ zakotvuje princip bezformálnosti. Dle § 559 platí, že: „ Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem.“

Písemná forma tak ve srovnání se starou právní úpravou není již potřeba u

 • 1879 – postoupení pohledávky
 • 1888 – převzetí dluhu
 • 1892 – přistoupení k dluhu
 • 1995 – prominutí dluhu
 • 2048 – dohoda o smluvní pokutě
 • 2302 – nájem prostor sloužících k podnikání
 • 2175 –  koupě závodu (dříve prodej podniku)
 • 2662 – smlouva o účtu

U shora uvedených jednání již tedy není nutné, pro dodržení litery zákona, mít písemnou formu, v rámci právní jistoty a průkaznosti v případě sporu lze ale písemnou formu stranám i nadále vřele doporučit.

Kdy je tedy písemná forma smlouvy stále potřeba?

 • Písemná forma je i nadále vyžadována u smluv, týkajících se nemovitostí §560Písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší“.
 • Nově se vyžaduje písemná forma v případě uvedeném v § 441/2„vyžaduje-li se  pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc“.
 • Písemnou formu si strany mohou i vymínit § 1758 „ dohodnou-li se strany, že pro uzavření užijí určitou formu, má se za to, že nechtějí být vázány, nebude-li tato forma dodržena. To platí i tehdy, projeví-li jedna se stran vůli, aby smlouva byla uzavřena v písemné formě“.
 • Písemnou formu vyžaduje i projev vůle nabyvatele, kterým se předem vzdá svého práva z vadného plnění – §1916/2  ve spojitosti se splněním závazku.