Právo se na věci nedívá jednotně, ale rozděluje je do různých skupin. Pro stavební praxi je nejdůležitější rozdělení věcí na movité a nemovité. Movité věci zákoník nedefinuje. U nemovitostí přichází NOZ s modelem, že NEMOVITOU VĚCÍ JE PŘEDEVŠÍM POZEMEK.

Důležité změny

  • DOMY, JINÉ A DALŠÍ STAVBY pevně spojené se zemí nově nejsou zvláštními nemovitými věcmi právě proto, že jsou s pozemkem pevně spojeny a nemají povahu samostatného předmětu.
  • Zvláštní povaha se přiznává jen PODZEMNÍM STAVBÁM se samostatným účelovým určením.
  • Za samostatnou věc jsou považovány jmenovitě INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – elektrická vedení, vodovody, kanalizace, teplovody, ropovody apod. Součástí inženýrských sítí jsou i stavby a technická zařízení, která s nimi provozně souvisí (§509 NOZ).
  • Nově jsou nemovitými věcmi i některá práva k pozemkům a podzemním stavbám, pokud působí vůči všem – typicky věcná břemena nebo PRÁVO STAVBY.
  • Samostatnou věcí jsou LOŽISKA VYHRAZENÝCH NEROSTŮ či podle zákona o ochraně přírody a krajiny také jeskyně.

Rozdělení věcí

OZ

NOZ

§ 119

(1) Věci jsou movité nebo nemovité.

(2) Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.

 

§ 496

(1) Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu.

(2) Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty.

§ 497 Na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně ustanovení o věcech hmotných.

§ 498

(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon.

Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité.

§ 499

Movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je zastupitelná; ostatní věci jsou nezastupitelné. V pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí.