Velká novela stavebního zákona přinesla změny ve formě sladění postupu v činnosti stavebních úřadů i lhůt. Stavební úřady rozhodují buď v rámci správního řízení – kdy výsledkem je rozhodnutí, nebo vydávají tzv. jiné právní úkony podle správního řádu (§154 SŘ) ve formě osvědčení, vyjádření, sdělení – v oblasti stavebnictví se typicky jedná o SOUHLAS.

Novela stavebního zákona zákonem 350/2012 Sb., sjednotila lhůty pro :

POSTUPY STAVEBNÍCH ÚŘADŮ – tzn. dokdy musí vydat „papír“
Důležité změny

  • nebude již využívána lhůta pro rozhodnutí stanovena správním řádem (30 dnů – §71 SŘ), dochází k prodloužení na 60-90 DNŮ
  • § 87 odst.4 a § 112/3 SZ stanoví, že „stavební úřad je povinen rozhodnout ve lhůtě nejdéle 60 dnů ode dne zahájení řízení, ve zvlášť složitých případech stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů
  • 30DNŮ pro ostatní úkony stavebních úřadů – např. souhlas s provedením ohlášené stavby, souhlas s užíváním stavby

PLATNOST ROZHODNUTÍ A JINÝCH ÚKONŮ SÚ (SOUHLASU)
Důležité změny

  • jednotná doba 2 let pro platnost rozhodnutí a „povolení“ (tzn. jednotlivých územní rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení, souhlasu s provedením ohlašovaného stavebního záměru)
  • u rozhodnutí je platnost počítána ode dne právní moci rozhodnutí a v případě potřeby žadatel může před uplynutím žádat o její prodloužení
  • u jiných postupů je počítána ode dne jejich vydání, avšak bez možnosti dalšího prodloužení ze strany stavebníka